CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เยี่ยมบ้านนักเรียน


          ในระหว่างการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสุรพล  ศุภรตรีทิเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิทยา

 ได้มอบหมายให้ คณะครูที่ปรึกษาลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนที่ขาดการติดต่อ

ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง การเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียม