CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เรียนออนไลน์ Online


  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิยา มอบหมายให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามคำสั่ง

จังหวัดชัยภูมิในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยหยุดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site)

โดยให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน โดยเรียนใช้หนังสือ ใบความรู้ ใบงาน (On-hand) หรือ เรียนแบบ Online 

โดยครูแต่ละวิชาจะจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน