CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


         ในวันจันทร์ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ และ นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 เป็นวิทยากร   ในการนี้ นายวิญญู  คุณกันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา และคณะครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมรับฟัง  พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายบึงชวนอีกด้วย