CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เสลาฯ ประเมินเตรียมพร้อมครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ


โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ โดยนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการทำการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนางสาวสุมาลี หมู่ไพบูลย์ วิชาเอกภาษาไทย เพื่อมุงพัฒนาให้มีคุณลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้น