CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา


วันอังคารที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น.  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ  นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ และนางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 เป็นวิทยากร   ในการนี้ นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Google Meet ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล