CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1


วันที่ 13 - 22 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ
อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา 
แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1