CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี การศึกษา 2562


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี การศึกษา 2562 โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานการ จัดกิจกรรม ซึ่งได้ รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราช ทานตราบ้านนักวิทยาศาสตรน้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 37 โรงเรียน ในการนี้ท่านประธานได้กล่าวขอบคุณและอวยพร คณะผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย ให้ประสบความสำเร็จและ สามารถพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เติบโตและมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/502337