CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การประกวด “หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


วันที่ 12 ตุลาคม 2564  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การประกวด “หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 47 โรงเรียน เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้ขยายผลสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5  โรงเรียน ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมนี้ไปสู่ความอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ของหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/502497