CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2564


12  ตุลาคม 2564 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครูและชาวบ้านบ้านละหานค่าย ที่มาร่วมพัฒนาโรงเรียน