CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านซับหมี รับการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 รายนางสาวกาญจนา ฤาชา โดยมีนายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี เป็นประธาน นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสุกัญญา ศรีเสาวงค์ เป็นกรรมการ ขอขอบพระคุณกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาตน และพัฒนางานต่อไป