CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประชุมอบรม ประชุมอบรม โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่


โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัดประชุมอบรม  โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ใน ระบบออนไลน์ Google Meet ในเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยท่านวิทยากร ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศน.สพป.ชัยภูมิ 3