CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก


โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 44.373 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า จาก 3 กิจกรรมได้แก่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการชวนเพื่อนมาปลูกต้นไม้ และโครงการเปลี่ยนหลอดไฟลดคอร์บอนไดออกไซต์