CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความพร้อมใ


โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้