CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา


  วันพุธที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30 น.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่   ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว กรรมการ และนายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาของนายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิญญู คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบึงชวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ