CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับเกียรติจากนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล่ำในสังคม คณะวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยและสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 98 คน ประกอบด้วย ผอ.สถานศึกษาและครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 49 โรงเรียน สถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ จำนวน 2 โรงเรียน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3