CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”


วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ กรรมการ ก.ต.ป.น. ,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล, นายณรงค์ ดวงพรม ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี , นางสาวดอกไม้ ชินโคตร  และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ได้ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษรตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมี นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังกะทะ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/619131