CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


      วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) นำโดย นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019