CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมในชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นายด้วง  บุญเอี่ยม  นางจันธิลา  กางสันเทียะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมในชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาในร่ม (อาคารโดม) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.1-ป.2 ภาคเช้า และ ป.3-6 ภาคบ่าย   ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับ      ความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี