CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดประชุมผู้ปกครองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ


วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดประชุมผู้ปกครองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยมีนายภูริช  ผ่องแผ้ว ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริงานงบประมาณ เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ
ในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้