CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา อ.เทพสถิต เปิดเรียน On Site 100% ในภาคเรียนที่ 1/2565


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา.14.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับ นางสาวพรทิพย์ โบขุนทด รกน.ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา อ.เทพสถิต ได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมต้อนรับและ รายงาน ข้อปัญหาและบริบทของสถานศึกษา ในการนี้ ท่าน ผอ.เขตได้รับฟังข้อปัญหา ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการ พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของครู และนักเรียน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา