CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เครือข่ายหนองบัวระเหว


วันที่  20 พฤษภาคม 2565 นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก,โรงเรียนบ้านละหานค่าย, และโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว โดยมีคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการมอบนโยบาย แนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย