CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2565


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมประชุมพิจารณาการแก้ไขระเบียบกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ตามระเบียบกองทุนฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง