CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การติดตาม และนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)  คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์  แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) และ นางวรจันทร์
แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19