CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่1/2565


วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางสาวสุภนิตา  ยุพากิ่ง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายวิญญู  คุณกัณหา ผอ.รร.ชุมชนชวนวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นายดุลยวิทย์  ภูมิมา ผอ.รร.บ้านเสลาประชารัฐ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน  และนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย  และความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง  รวมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  และนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 วิจัย 1 อาชีพ ตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา