CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2565 ของโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2565 ของโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีท่าน ผอ.บุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา และท่าน ศน.สายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าติดตามความพร้อมในครั้งนี้