CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลายและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019


       วันจันทร์์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  ได้นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย และฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 บริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำภายในโรงเรียน  โดยได้มอบหมายให้นางจุฑารัตน์  เต็มแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
        โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย และฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 ในครั้งนี้