CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  เป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง 6 คน โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 236 คน มาใช้สิทธิ์ 224 คน ลาโรงเรียน 12 คน ยกเว้นนักเรียนอนุบาล ผลการเลือกตั้ง ได้แก่  ลำดับที่ 1 เด็กหญิงธันชนก แขขุนทด ได้คะแนน 157 คะแนน  ลำดับที่ 2  เด็กหญิงกัญญณัฐ สุภาพ   ลำดับที่ 3 เด็กหญิงศิริรักษ์ อาจกล้า ได้ 10 คะแนน ลำดับที่ 4  มีคะแนนเท่ากัน 6 คะแนน เด็กหญิงกัญญาวี เด็กหญิงจันทิมา ชนะชัย และเด็กชายเกียงศักดิ์  สมพอง  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ