CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


       วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นางจุฑารัตน์  เต็มแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น