CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายวิมุตติธรรม" โรงเรียนประถมในตำบลกุดน้ำใสจำนวน 7 โรงเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนางสาวสมพร ถาวรกาย ผอ.โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรม คำสอนของศาสนาพุทธและน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในประจำวันและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับความเมตตาจาก พระครูจันทโพธานุวัตร เจ้าอาวาส วัดราษี ต.กุดน้ำใส เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส เป็นพระวิทยากร โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 234 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดราษี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/645942