CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จำนวน 2 ราย


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา.09.00 น.นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี  2565 ดำเนินการออกประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ในระดับประถมศึกษาปีที่1-3 และในระดับประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 2 รายได้แก่นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์ และ นางณัฐดญา แคนเภาว์ ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/645989