CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง ,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และประชุมผ่านทางระบบออนไลน์

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/646841