กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวไอวริณ ศิลปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสีสุดา เหล็กกล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน