กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัญชิสา ชุ่มหิง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
นางยุวภา แก้วเหมือน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวคณารัตน์ สระบัว
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
นางวาสินี วัฒนาสกุลลี
นักทรัพยากรบุคคล
นายเอกชัย เลิศบัวบาน
พนักงานราชการ
นางสาววราลี นาคคำ
ลูกจ้างชั่วคราว