หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน